Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 10:49

Πρόσκληση σε Τακτική Συνέλευση των μετόχων - 2015

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, είναι υποχρεωμένοι να καλέσουν τους μετόχους της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΒΙ.Α.Κ.ΕΛ.   Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡ. Μ. Α.Ε. 22985/14/Β/90/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

$11.    Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2014 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

$12.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

$13.    Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και έγκριση αμοιβής τους.

$14.    Προέγκριση της αμοιβής των μελών του Δ.Σ.

$15.    Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

$16.    Άλλα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος .

       Όλοι  οι  μέτοχοι  έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι κκ. μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τις αποδείξεις κατάθεσης αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Λαμία  30/4/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστηκε 2686 φορές