Νέα

Κατά το νόμο 2190/1920 ΄΄Περί ανωνύμων εταιρειών΄΄, όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας ‘’ΒΙ.Α.Κ.ΕΛ. Α.Β.Ε.Ε.’’ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η  Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Λαμία επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Σελίδα 2 από 2