Μία από τις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας μας είναι  και η διανομή χύμα υγραερίων,  προπανίου και βουτανίου και μίγματος ( βουτάνιο 80% και 20% προπάνιο).Η προμήθεια των υγραερίων γίνεται από τα Ελληνικά Διυλιστήρια (ΕΛΠΕ), Ασπροπύργου και μεταφέρονται  με ιδιόκτητα ειδικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα στο εμφιαλωτηρίο, όπου και αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαμενές  αυτούσια όπως τα παραλαμβάνουμε από τα Διυλιστήρια.

Οι δεξαμενές υγραερίου είναι αγορασμένες από βιομηχανίες, που εξειδικεύονται στην κατασκευή τέτοιων δεξαμενών και πληρούν τις προδιαγραφές για την Ελληνική Αγορά. Υπάρχουν υπέργειες και υπόγειες.

Η διαδικασία εμφιάλωσης του υγραερίου ακολουθεί  όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας, όπως έλεγχος κάθε φιάλης πριν πληρωθεί με υγραέριο, έλεγχος για υπερπλήρωση, έλεγχος για τυχόν διαρροή κ.τ.λ. Μετά την πλήρωση των φιαλών τοποθετείται ένα πλαστικό πώμα ασφαλείας με το σήμα της εταιρείας. Το πώμα αυτό εξασφαλίζει την εγγύηση της εταιρείας για το ακριβές περιεχόμενο και την σωστή πλήρωση. Επίσης, τοποθετείται κυκλική ετικέτα με βασικές οδηγίες χρήσης.

 

Το υγραέριο (LPG) είναι υγροποιημένα αέρια, που αποτελούνται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες (CνΗ2ν+2) με τρία ή τέσσερα άτομα άνθρακα. Αυτοί οι υδρογονάνθρακες είναι σε αέρια μορφή σε συνήθεις θερμοκρασίες και πιέσεις περιβάλλοντος, αλλά υγροποιούνται σε δοχεία- δεξαμενές με αύξηση της πίεσής τους. Κατά την έξοδο τους από την δεξαμενή και την μείωση της πίεσης οι υδρογονάνθρακες αεριοποιούνται. Από πρακτική άποψη οι υδρογονάνθρακες αυτοί αποθηκεύονται και διακινούνται σε υγρή μορφή και όχι σε αέρια. (Ο όγκος του υγρού είναι περίπου 250 φορές μικρότερος του αερίου).