Δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας Βιακέλ Α.Ε του οικονομικού έτους 2014.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, είναι υποχρεωμένοι να καλέσουν τους μετόχους της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως